Ara
image

İzle! CubicGEO Danışmanlık Tanıtım Videosu

Hakkımızda

CubicGEO Firması kurucuları Mert CÜYLAN ve M.Melih TAŞKIN Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılından itibaren sektördeki lider kuruluşlarda madencilik, enerji ve su yönetimi projelerinde ulusal ve uluslararası mevzuat ve disiplin çerçevesinde hizmet sunmuş ve bu tecrübeyi şirket bünyesine kazandırmıştır.

Bu zaman dilimine kadar Silopi Kömür Madeni, Çöpler Altın Madeni, Akarca Altın Madeni, Taç Polimetal Madeni, Çorak Polimetal Madeni, Karakartal Bakır Madeni, Çakmakkaya Altın Madeni, Kirazlı Altın Madeni, Ağıdağı Altın Madeni, Lapseki Altın Madeni, İvrindi Altın Madeni, Kışladağ Altın Madeni, Küre Bakır Madeni, Murgul Bakır Madeni, Lahanos Bakır Madeni, Halıköy Antimuan Madeni, Cerattepe Bakır Madeni, Ortaklar Bakır Madeni, Sisorta Altın Madeni, Havran Küçükdere Madeni, Demirtepe Vollastonit Projesi, Karapınar Bakır Projesi, Halilağa Projesi, Dereiçi Projesi, Çamaş Projesi, Alu-cra-Hasandağ Projesi, Muğla Krom Projesi, Çorum Bakır Projesi, Sakarya Havzası ile Akarçay Havzası Yeraltı Suları Kapasite Geliştirme ve ATAŞ Ter-minali Yeraltı Suyu İyileştirme Projeleri gibi kurumlar tarafından onaylanan sayısız projelerde hem saha hem ofis çalışmalarında yer almışlardır.

Kurucular bu projelerde elde ettikleri jeolojik haritalama, jeokimyasal örnekleme, maden arama, rezerv geliştirme, karot ve kırıntı log determinasyon, cevher modelleme, akifer karakterizasyonu, maden hidrojeolojisi, asit kaya drenajı, jeokimyasal karakterizasyon, karstik akiferlerin etüdü, hidrosensus çalışmaları, havza yönetimi, CBS ve hidrojeoloji eğitmenliği, uygulamalı jeofizik teknikleri, sondaj teknikleri ve yönetimi, jeoteknik etüt, havza, alt havza, mikro havza bazında hidrojeolojik etüdler, YAS arama, kullanma ve ıslah belgelerinin hazırlanması ve akifer testleri kapsamındaki deneyimlerini şirket bünyesine başarı ile katmışlardır.

Mevcut bu tecrübe ve bilgi birikimi ile 2017’de kurulan ve merkezi Ankara’da olan CubicGEO firması, talep edilen her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde hidrojeolojik, jeolojik, jeoteknik, maden ve jeotermal etüt gereksinimlerine proje ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Mevzuat, yönetmelikler ve ulusal-uluslararası standartlar çerçevesinde İlgili modelleme (yeraltı suyu, akım, kirletici, taşınım, cevher, litoloji, phreeqc vb) çalışmaları gerçekleştirilip, CBS desteği ile 2 ve 3 boyutlu görseller oluşturulmaktadır.
Katı atık depolama, atık barajı, havza bazlı yeraltı suyu kapasite geliştirme projeleri, izleme çalışmaları, hidrosensus, baseline çalışmaları, cansuyu hesapları, ıslah uygulama projeleri, EDR raporları bölümlerinin yazılması, sulak alan projeleri, ÇED ve PTD için hidrojeoloji ve jeoloji bölümlerinin hazırlanması, maden sondajı, jeoteknik sondaj ve su sondajı tatbiki, su temini amaçlı su üretim kuyuların açılması ve kuşaklama kanalı tasarımı ve raporlanması, uzaktan algılama, nazım imar planı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt, patlatma raporu, mermer sahalarının ve su yapılarının (gölet, baraj depolama) karstik etüdü, detay ölçekte jeolojik haritalama, ihalelik saha değerlendirme gibi müşteri ve proje gereksinimlerine göre ekstra çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

About Us

Mert CÜYLAN and M.Melih TAŞKIN, founders of CubicGEO Company, have been serving in mining, energy and water management projects within the framework of national and international legislation and discipline since 2006 after the graduation from Hacettepe University Department of Hydrogeology. They are specialized at geological mapping, geochemical sampling, mineral exploration, reserve development, coring and chip log determination, ore modeling, aquifer characterization, mine hydrogeology, acid rock drainage, geochemical characterization, study of karstic aquifers, hydrocensus studies, watershed management, GIS and hydrogeology, applied geophysical techniques, drilling techniques and management, geotechnical survey, basin, bottom basin. They used these experiences in different projects; Silopi Coal Mine, Çöpler Gold Mine, Akarca Gold Mine, Tac Polymetal Mine, Corak Polymetal Mine, Karakartal Copper Mine, Cakmakkaya Gold Mine, Kirazli Gold Mine, Agıdagı Gold Mine, Lapseki Gold Mine, İvrindi Gold Mine, Kışladag Gold Mine, Kure Copper Mine, Murgul Copper Mine, Lahanos Copper Mine, Halikoy Antimony Mine, Cerattepe Copper Mine, Ortaklar Copper Mine, Sisorta Gold Mine, Havran Küçükdere Mine, Demirtepe Wollastonite Project, Karapinar Copper Project, Halilaga Project, Dereici Project, Camas Project, Alucra-Hasandağ Project, Muğla Chromium Project, Çorum Copper Project, Groundwater Capacity Building of Sakarya Basin and Akarçay Basin, ATAŞ Underground Water Treatment Project and as such projects, they have been involved in both field and office works in numerous projects approved by institutions.

CubicGEO, founded in 2017 in Ankara. With its current experience and knowledge, can provide project and consultancy services to hydrogeological, geological, geotechnical, mining and geothermal surveying requirements at any requested national and international level. Related modeling (groundwater, flow, pollutant, convection, ore, lithology, phreeqc etc.) studies are carried out in accordance with the legislation, regulations and national-international standards, and 2D and 3D visuals are created with the support of GIS.

Solid waste storage, waste dam, basin based groundwater capacity development projects, monitoring studies, hydrocensus, baseline studies, environmental water calculations, rehabilitation application projects, writing Ecosystem Assessment Report sections, wetland projects, preparation of hydrogeology and geology departments for EIA and PIF, mine drilling, geotechnical drilling and water drilling application, opening of water production wells and watering channel design and reporting, remote sensing, master plan, geological-geotechnical survey, blasting report, marble fields and water structures (pond, dam) additional work is carried out according to customer and project requirements such as storage karst survey, geological mapping in detail scale, and auction license evaluation.

Çalışma Saatleri
  • Pazartesi08:30 - 18:30
  • Salı08:30 - 18:30
  • Çarşamba08:30 - 18:30
  • Perşembe08:30 - 18:30
  • Cuma08:30 - 18:30

Talebiniz başarıyla iletildi!

image