Ara
image

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti. (MAYEB)

İletişim Bilgileri:

Adres : Yeni Batı Mh. 1820. Cd. Granit Sit. 1/12 Yenimahalle/Ankara

info@mtrehber.com / 03124821860

Bu web sitesi (www.mtrehber.com) MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.’nin tescilli markasına ait bir web sitesidir ve tüm sorumluluğu MAYEB’e aittir.

MAYEB olarak; müşterilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, okuyucu, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, ihtiyaç halinde şirketimizin ticari işbirliği yaptığı üçüncü kişilere/kuruluşlara aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Detaylar aşağıdaki satırlarda aktarılmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı  

Kişisel verileriniz;

 1. i) Hukuka uygun ve etik değerlerin öngördüğü biçimde,
  ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  iii) Doğru ve güncel olarak,
  iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilecektir.

Veri sorumlusu olarak MAYEB tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için istatistiksel analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, web sitemizin güvenliğini sağlamak, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemlerimizi ifa edebilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Bu veriler ayrıca, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya gerekli olduğu taktirde şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Ziyaretçiler/Üyeler/Aboneler tarafından paylaşılan ya da bu kişilerden edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemiz ziyaretlerinizde gerçekleştirmiş iseniz tüm kredi kartı/banka kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Aracı Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup “kart numarası” ve “şifresi” gibi özel bilgiler Şirketimiz tarafından görülemez ve kaydedilemez.

Sitemize eğer gerçekleştirilmişse üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemeyecek şekilde teknik altyapı ile gizlenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketimizin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, anketler, abonelik formları, bültenler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Yeni Batı Mh. 1820. Cd. Granit Sit. 1/12 Yenimahalle/Ankara adresine ıslak imzalı olarak veya info@mtrehber.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.